Gwarancja na wyroby 
 
WARUNKI GWARANCJI 
w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami
 
1. Gwarant zapewnia dobrą jakość i prawidłową pracę swoich wyrobów pod warunkiem przestrzegania zaleceń fabrycznej instrukcji transportu, montażu i eksploatacji. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem terminowej zapłaty za zakupiony towar. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie płatności powoduje wygaśnięcie uprawień z tytułu gwarancji. 
2. Gwarant udziela gwarancji na swoje wyroby na okres 36 miesięcy licząc od dnia wydania wyrobów Kupującemu.
3. Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie. Roszczenia z tytułu rękojmi są wyłączone. 
4. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku niewłaściwego używania, przechowywania, transportu oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada dostawca ani Kupujący. 
5. Kupujący powinien zgłosić reklamację na piśmie w ciągu dwóch dni:
    - od daty dostarczenia wyrobu w przypadku wad jawnych;
    - od daty ich wykrycia w przypadku wad ukrytych. 
6. W przypadku dokonywania odbioru technicznego wyrobu przez Kupującego w zakładzie produkcyjnym gwaranta wady jawne należy zgłosić bezpośrednio do protokołu odbioru. 
7. Kupujący jest zobowiązany podać w zgłoszeniu datę udostępnienia reklamowanego wyrobu do naprawy. 
8. Reklamacja powinna być załatwiona w odpowiednim terminie wynikającym z charakteru wykrytej wady. 
9. Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu, także w razie wymiany wyrobu na nowy. Gwarancja kończy bieg zgodnie z jej pierwotnym terminem. 
10.Wyroby wadliwe wymienione na nowe stają się własnością gwaranta. 
11.Gwarant nie odpowiada za szkody spowodowane wyłączeniem z eksploatacji wyrobu w okresie od ujawnienia wady do czasu jej usunięcia. 
12.W przypadku reklamacji bezpodstawnej Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wydatków, które poniósł gwarant w związku z tą reklamacją. 
Attachments:
Download this file (Gwarancja.pdf)Gwarancja.pdf[ ]103 kB
Download this file (Załącznik_do_gwarancji.pdf)Załącznik do gwarancji.pdf[ ]667 kB
Facebook Image

Facebook Slider

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Learn more

I understand