Twój schowek jest pusty

Warunki gwarancji w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami


1.Gwarant zapewnia dobrą jakość i prawidłową pracę swoich wyrobów pod warunkiem przestrzegania zaleceń fabrycznej instrukcji transportu, montażu i eksploatacji. Gwarancja udzielana jest pod warunkiem terminowej zapłaty za zakupiony towar. Brak zapłaty w wyznaczonym terminie płatności powoduje wygaśnięcie uprawień z tytułu gwarancji.
2.Gwarant udziela gwarancji wytrzymałości mechanicznej i utrzymania funkcjonalności tras kablowych na swoje wyroby na okres 24 miesięcy licząc od dnia wydania wyrobów Kupującemu.

3.Gwarant odpowiada za wady wynikłe z przyczyn tkwiących w sprzedanym wyrobie. Roszczenia z tytułu rękojmi są wyłączone.


4.Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe po jego sprzedaży z innych przyczyn, a w szczególności w wyniku niewłaściwego używania, przechowywania, transportu oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada dostawca ani Kupujący.


5.Kupujący powinien zgłosić reklamację na piśmie w ciągu dwóch dni:
• od daty dostarczenia wyrobu w przypadku wad jawnych;
• od daty ich wykrycia w przypadku wad ukrytych.


6.W przypadku dokonywania odbioru technicznego wyrobu przez Kupującego w zakładzie produkcyjnym gwaranta wady jawne należy zgłosić bezpośrednio do protokołu odbioru.


7.Kupujący jest zobowiązany podać w zgłoszeniu datę udostępnienia reklamowanego wyrobu do naprawy.


8.Reklamacja powinna być załatwiona w odpowiednim terminie wynikającym z charakteru wykrytej wady.


9.Termin gwarancji nie ulega przedłużeniu, także w razie wymiany wyrobu na nowy. Gwarancja kończy bieg zgodnie z jej pierwotnym terminem.


10.Wyroby wadliwe wymienione na nowe stają się własnością gwaranta.


11.Gwarant nie odpowiada za szkody spowodowane wyłączeniem z eksploatacji wyrobu w okresie od ujawnienia wady do czasu jej usunięcia.


12.W przypadku reklamacji bezpodstawnej Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wydatków, które poniósł gwarant w związku z tą reklamacją.


13.W przypadku gdy kupowany towar ma być przechowywany przez Kupującego przed jego zabudowaniem w pomieszczeniu zgodnym z kategorią korozyjności adekwatną do tego wyrobu, Kupujący dla zachowania gwarancji zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej z rozładunku a następnie z miejsca przechowywania z częstotliwością nie mniejszą niż co dwa tygodnie. Dokumentację fotograficzną należy przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.