Twój schowek jest pusty

Warunki realizacji transakcji


 

Poniższe Warunki Dostaw i Płatności stanowią element wszystkich Umów Dostaw, Umów Sprzedaży i Realizacji Usług Sprzedającego w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami.
Ewentualne warunki zakupów Kupującego nie stanowią elementu umowy. Warunki mają zastosowanie do wszelkich transakcji, których stroną jest Sprzedający, chyba, że ich obowiązywanie zostanie wyraźnie wyłączone w umowie.

Przez Sprzedającego rozumie się, EL – PUK Produkcja Dystrybucja i Montaż Materiałów Elektroinstalacyjnych Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Konstantynowie Łódzkim.

Przez Kupującego rozumie się drugą stronę Umowy (sprzedaży, dostawy lub inną, której treścią jest przeniesienie własności, dostawa towaru lub wykonanie usług przez Sprzedającego na rzecz Kupującego) zawartej ze Sprzedającym.

Zawarcie umowy

Plany, rysunki, szkice i oferty nie są zobowiązujące. Rysunki, szkice, wzory oraz inne prezentacje podlegające prawom autorskim nie mogą być udostępniane osobom trzecim, podobnie jak oferty, Sprzedający zastrzega sobie własność oraz prawo autorskie ofert oraz sporządzonych przez siebie planów, szkiców i rysunków.
Rysunki prezentowane w wykazach sprzedaży, podane ciężary i wymiary są przybliżone, a zmiany są dozwolone w każdym czasie.

W razie gdyby Kupujący chciał jednostronnie zrezygnować z zamówienia, Sprzedawca jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości od 25% wartości zamówienia do całej wartości zamówienia w zależności od stopnia zaawansowania prac wykonanych na potrzeby jego realizacji. Sprzedający w terminie 2 dni roboczych poinformuje Kupującego o tych kosztach wyznaczając mu dodatkowy termin, w którym Kupujący może powrócić do realizacji umowy bez obowiązku ich poniesienia.

Ceny

Ceny obowiązują z dodaniem podatku VAT obowiązującego w czasie realizacji dostawy, z zakładu w Konstantynowie Łódzkim zgodnie z wymaganiami Sprzedającego. Bazują one na obecnych kosztach materiałów i robocizny. Zastrzega się możliwość korekt cenowych przy zmianach czynników kształtujących.
Zmiana dodatku stopowego dla stali szlachetnej warunkuje dodatki lub upusty odniesione do naszych cen katalogowych na odpowiednie produkty.
Zwykle wykorzystywane standardowe opakowanie jest zawarte w cenie. Opakowanie poza standardowe (np. do transportu morskiego) zostaje ujęte w rachunku po kosztach własnych. W przypadku dostaw podlegających opłatom transportowym zostaje wystawiony rachunek na koszty transportu dla Kupującego.
Jeżeli w przypadku realizowanych przez Sprzedającego montaży rzeczywiste warunki na placu budowy odbiegają znacznie od warunków leżących u podstaw oferty, Sprzedającemu przysługuje prawo naliczenia wynikających z tego zwiększonych kosztów.

Dostawa

Wraz z przekazaniem spedytorowi lub realizatorowi przewozu, najpóźniej jednak w chwili opuszczenia zakładu lub magazynu, ryzyko przechodzi na Kupującego.
Terminy dostaw rozpoczynają się wraz z datą potwierdzenia zlecenia przez Sprzedającego. Ich obowiązywanie uwzględnia zastrzeżenie prawidłowych oraz terminowych dostaw własnych i nie ma charakteru zobowiązującego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdził i zagwarantował termin dostawy. Terminy dostaw i daty dostaw mają odniesienie do czasu wysyłki z zakładu względnie magazynu wysyłkowego.
Terminy dostaw i daty ulegają wydłużeniu, bez naruszenia praw wynikających ze zwłoki, o okres czasu odpowiedni do zwłoki, którą ma Kupujący w stosunku do Sprzedającego.
Dotrzymywanie terminów dostaw zakłada niezakłócony proces pracy oraz realizację wysyłki i wywozu bez jakichkolwiek przeszkód.
Stany wyższej konieczności, przerwy w pracy, zakłócenia komunikacyjne, brak środków transportowych, oleju grzewczego, surowców i materiałów pomocniczych lub zakłócenia na szczeblu zakładu jakiegokolwiek rodzaju w firmie własnej lub w firmach współdziałających w realizacji kontraktu, jak również przeszkody spowodowane rozporządzeniami ze strony urzędów, a utrudniające realizację dostawy, zwalniają Sprzedającego z obowiązku dostawy na czas ich działania, bez prawa Kupującego do odstąpienia od umowy.
Jeżeli przyczyna zwłoki będzie leżała po stronie Sprzedającego, Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy po upływie wyznaczonego przez Sprzedającego stosownego terminu dodatkowego, o ile towar do chwili upływu tego terminu nie zostanie zgłoszony przez Sprzedającego jako gotowy do wysyłki. Dopuszczalne są dostawy i usługi częściowe.

Dostawy zwrotne
Zgodnie z ustaleniami ze Sprzedającym.

Konstrukcje specjalne i narzędzia.
Jeżeli przedmiotem kontraktu będą konstrukcje specjalne, zastrzegamy sobie – przy braku specjalnych ustaleń – możliwość odpowiedniego przekroczenia względnie niezrealizowania ustalonej ilości sztuk z przyczyn związanych z bezpośrednią produkcją.
W przypadku zapłaty za udział w kosztach narzędzi zamawiający nie uzyskuje prawa do narzędzi. Pozostają one naszą własnością.

Reklamacje

O brakach ilościowych Sprzedający musi zostać poinformowany niezwłocznie w formie pisemnej, co wiąże się z natychmiastowym przerwaniem wszelkich czynności, najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia dostawy towaru.
Jeżeli towary wykazują wady, Sprzedający realizuje swoją gwarancję przez to, że według swojego wyboru dokonuje bezpłatnej naprawy i/lub dostarcza bezpłatnie zamienników (realizacja uzupełniająca). Jeżeli Sprzedający realizuje swoje zobowiązania dotyczące dostawy uzupełniającej, Kupujący nie ma prawa domagania się redukcji wynagrodzenia lub unieważnienia umowy, o ile uzupełniająca naprawa zakończy się pozytywnym skutkiem. Termin gwarancji udzielanej przez producenta wynosi jeden rok od dnia realizacji dostawy. (Rękojmia w stosunkach między przedsiębiorcami jest wyłączona).

Zastrzeżenie prawa własności

Sprzedający zastrzega prawo własności towaru do chwili całkowitej zapłaty ceny sprzedaży i wyrównania wszelkich roszczeń względem Sprzedającego wynikających z zawarcia transakcji. Kupujący jest uprawniony i upoważniony do przetwarzania lub dalszej sprzedaży towaru, którego własność została zastrzeżona (dalej: Towar zastrzeżony) wyłącznie przy prawidłowej realizacji przebiegu transakcji oraz pod warunkiem, że przedstawione poniżej regulacje będą przestrzegane.

Przy przetwarzaniu wraz z innymi towarami, nienależącymi do Sprzedającego, Sprzedający uzyskuje prawo współwłasności produktów według relacji wartościowych. Nowy produkt uznaje się za towar zastrzeżony. Kupujący odstępuje Sprzedającemu swoje roszczenia wynikające z dalszej sprzedaży zastrzeżonego towaru już teraz w kwocie odpowiadającej wartości zastrzeżonego towaru.
Sprzedający przyjmuje to odstąpienie. Wartość towaru zastrzeżonego w rozumieniu niniejszych postanowień stanowi wartość rachunkową Sprzedającego z dodaniem nadwyżki zabezpieczającej rzędu 20%.
Sprzedający upoważnia Kupującego, z zastrzeżeniem odwołania, do ściągania należności związanych z dalszą sprzedażą. Sprzedający nie będzie korzystał ze swojego własnego prawa ściągania należności, jeżeli Kupujący będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych. Na żądanie Kupujący ma obowiązek poinformowania Sprzedającego o dłużnikach odstąpionych zobowiązań oraz poinformować ich o odstąpieniu. Sprzedający zostaje niniejszym upoważniony do poinformowania dłużników o odstąpieniu w imieniu Kupującego.
Jeżeli wartość udostępnionych Sprzedającemu zabezpieczeń przekracza roszczenia o ponad 20%, Sprzedający na żądanie Kupującego jest zobowiązany do przeniesienia zwrotnego lub zwolnienia, według własnego wyboru.
O czynnościach egzekucyjnych lub innego rodzaju ze strony osób trzecich, które mogą wywierać niekorzystny wpływ rzeczywisty lub w aspekcie prawnym na prawa Sprzedającego odniesione do towaru zastrzeżonego lub odstąpionych roszczeń, Kupujący ma obowiązek poinformować Sprzedającego niezwłocznie wraz z przekazaniem dokumentów koniecznych do podjęcia interwencji.
W przypadku zajęcia lub innych form zarekwirowania Kupujący jest zobowiązany do zwrócenia uwagi urzędnika przeprowadzającego egzekucję na prawo własności Sprzedającego oraz do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego w ciągu trzech dni wraz z przesłaniem kopii protokołu zajęcia. Kupujący ponosi koszty realizacji praw własności Sprzedającego.
Miejscem realizacji i rozstrzygania sporów sądowych jest dla obu stron zawierających umowę Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi. Zastosowanie ma wyłącznie prawo polskie.

Pozostałe postanowienia.

Jeżeli poszczególne postanowienia Ogólnych Warunków Realizacji Transakcji Sprzedającego byłyby lub stałyby się w całości lub częściowo nieskuteczne, nie będzie miało to wpływu na ważność pozostałych postanowień.
W miejsce postanowienia nieskutecznego zostanie wprowadzona stosowna regulacja, najbardziej zbliżona do tego, co stanowiło zamierzenie zgodnie z sensem Ogólnych Warunków Realizacji Transakcji. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszych warunków, włącznie z tą klauzulą, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.